Tancar
#BCNTALENT21

Avís Legal

Informació general

Titularitat del Portal

FIRA BARCELONA amb domicili a Barcelona, Avinguda Reina Mª Cristina s/n i NIF Q-0873006-A, Inscrita al Registre Oficial de Fires de Catalunya, al foli 7, llibre I, és la titular del portal firabarcelona.test (d’ara endavant, el Portal) i el posa a disposició dels usuaris d’Internet, amb la finalitat tant de proporcionar informació sobre els serveis, congressos, salons i fires de FIRA com de permetre la prestació de serveis a través del Portal.

Comunicació dels noms de domini de FIRA als Registres corresponents

FIRA declara haver comunicat al Registre de Fires els noms de domini actualment en ús, de conformitat amb el disposat en l’article 9 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

Condicions Generals d’Utilització i Acceptació d’aquestes

Les presents condicions generals d’utilització del portal juntament amb les condicions generals de contractació dels serveis que s’hi presten, així com altres condicions particulars que puguin establir-se, tenen com a finalitat la regulació i informació als usuaris dels serveis de FIRA BARCELONA i la regulació de l’ús del Portal.

La navegació i la utilització dels serveis del Portal suposen l’acceptació com a Usuari i sense reserves de cap tipus de totes les condicions generals d’utilització, de les condicions generals de contractació i de qualsevol altra que pugui existir en relació amb la prestació de serveis de FIRA.

FIRA podrà, en tot moment i sense avís previ, modificar les presents condicions generals, així com les condicions generals de contractació i les condicions generals que s’hi incloguin mitjançant la publicació de les citades modificacions al Portal per tal que siguin conegudes amb caràcter previ pels usuaris.

Condicions generals d’utilització del portal

Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal

1.1.- De conformitat amb el que preveu el Reglament Europeu de protecció de Dades Personals 679/2016 de 27 d’Abril, l’Usuari accepta la inclusió de les dades obtingudes durant la navegació pel Portal o proporcionades omplint qualsevol formulari que hi aparegui, així com de les derivades de les eventuals relacions comercials que puguin generar-s’hi al fitxer automatitzat de dades de caràcter personal anteriorment descrit.

Durant el procés de recollida de dades, i en aquella secció del Portal on se sol·licitin aquestes, l’Usuari serà convenientment informat, mitjançant un hipervincle o a través de la inclusió de la informació en el propi formulari, del caràcter obligatori o no de recollida d’aquestes dades per a la prestació de serveis i dels presents drets.

1.2.- Drets de l’Usuari: L’Usuari podrà exercir, respecte de les dades obtingudes, els drets reconeguts a l’esmentat Reglament Europeu 679/2016 i particularment els drets d’accés, rectificació, cancel·lació o supressió de dades i oposició, així com el de portabilitat i limitació del tractament en el seu cas.

L’exercici dels drets anteriorment indicats es poden fer per correu postal, adjuntant còpia del DNI o passaport, davant de FIRA INTERNACIONAL DE BARCELONA amb domicili a Av. Reina Mª Cristina s/n 08004 Barcelona, Departament CRM Serveis de Marketing o per correu electrònic, a l’adreça datos@firabarcelona.test o datos.alimentaria@alimentaria.test, amb la mateixa documentació que per correu postal.

Tanmateix vostè pot dirigir les seves reclamacions derivades dels tractament de les seves dades de caràcter personal davant de la Agencia Espanyola de Protecció de Dades (www.agdp.es).

1.3.- Mesures de seguretat: D’acord amb l’article 25.2 de l’esmentat Reglament Europeu, FIRA BARCELONA ha adoptat les mesures tècniques i organitzatives adients per garantir que per defecte només siguin objecte de tractament les dades personals que siguin estrictament necessàries.

1.4.- Cookies: L’ús de cookies a través del Portal es regirà per l’establert a la Política de Cookies accessible en tot moment des del Portal, formant part del present Avis Legal.

Propietat Industrial i Intel·lectual. Política d’hiperenllaços

2.1.- Tots els continguts inclosos al Portal i en particular les marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones, software o qualssevol altres signes susceptibles d’utilització industrial i comercial estan protegits per drets de propietat industrial i intel·lectual de FIRA o de tercers titulars d’aquests que han autoritzat la seva inclusió al Portal. Queda per tant prohibida qualsevol utilització i/o reproducció dels mateixos sense consentiment exprés de FIRA.

2.2.- FIRA no serà responsable de la infracció de drets de propietat intel·lectual o industrial de tercers que pogués derivar-se de la inclusió al Portal de marques, noms comercials, dissenys industrials, dissenys, textos, fotografies, gràfics, logotips, icones o software que pertanyin a tercers que hagin declarat ser-ne titulars en incloure’ls al Portal.

2.3.- En cap cas s’entendrà que l’accés i la navegació de l’Usuari implica una autorització o que s’efectuï renúncia, transmissió, cessió total o parcial d’aquests drets ni la concessió de cap dret ni expectativa de dret i, en concret, de l’alteració, transformació, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública sobre aquests continguts sense la prèvia autorització expressa de FIRA o dels titulars corresponents.

La utilització de les marques de FIRA per part dels expositors als salons corresponents als seus catàlegs, fullets, documentació comercial, pàgina web o de qualsevol altra forma haurà de ser expressament autoritzada per FIRA.

2.4.- No es podrà establir cap vincle al Portal des de qualsevol altra web sense el consentiment previ i exprés de FIRA.

Els enllaços que s’hi estableixin hauran d’efectuar-se a la pàgina principal de FIRA o, si escau, a aquella que la mateixa FIRA estableixi, sent aquest enllaç absolut i complet de forma que porti l’Usuari al lloc web de FIRA que haurà de contenir completament tota l’extensió de la pantalla de la pàgina principal.

2.5. FIRA no serà responsable del contingut de les pàgines web de destí que s’hi estableixin mitjançant vincles al Portal, ni tampoc de les infraccions de drets de tercers en què aquestes pàgines poguessin incórrer.

Responsabilitat de FIRA BARCELONA

L’Usuari reconeix i accepta que la utilització del Portal i dels seus serveis es realitza sota la seva total responsabilitat.

FIRA únicament respondrà dels danys que l’Usuari pugui patir com a conseqüència de la utilització del portal quan aquests danys siguin imputables a una actuació dolosa de FIRA.

No obstant això, FIRA declara haver adoptat totes les mesures necessàries, d’acord amb les seves possibilitats i amb l’estat de la tecnologia, per tal de garantir el funcionament del Portal i evitar-hi l’existència i la transmissió de virus i d’altres components que puguin perjudicar l’Usuari.

Obligacions de l’Usuari

L’Usuari s’obliga a utilitzar els continguts del portal de forma diligent, correcta i lícita i es compromet a abstenir-se de:

a) Utilitzar els continguts amb fins o efectes contraris a la llei, a la moral i als bon costums o a l’ordre públic.

b) Reproduir, copiar, distribuir, permetre l’accés del públic a través de qualsevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els continguts, excepte si es disposa de la corresponent autorització del seu titular.

c) Utilitzar els continguts del portal per remetre publicitat, comunicacions amb finalitats de venda directa o amb qualsevol altre tipus de finalitat comercial, missatges no sol·licitats dirigits a una pluralitat de persones amb independència de la seva finalitat, així com a abstenir-se de comercialitzar o divulgar de qualsevol manera aquesta informació.

Comunicacions comercials

FIRA podrà enviar comunicacions comercials per qualsevol mitjà amb total respecte a la legislació vigent en matèria de protecció de dades personals.

Per a les comunicacions comercials realitzades a través del correu electrònic i de conformitat amb el que preveu la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, el consentiment de l’Usuari.

L’Usuari podrà revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de les comunicacions personals amb la simple notificació de la seva voluntat a FIRA dirigint un correu electrònic a l’adreça: datos@firabarcelona.test.

Legislación aplicable

Les relacions establertes entre l’Usuari i el titular del Portal es regiran pel disposat a la normativa vigent respecte de la legislació aplicable i de la jurisdicció competent. No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, FIRA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.

En tot cas seran aplicables les normes de l’Ordenament Jurídic Espanyol.

Condicions generals de contractació

1.- Les presents Condicions Generals de Contractació, juntament amb les condicions particulars que, si escau, s’estableixin, regularan expressament les relacions sorgides entre FIRA BARCELONA i els expositors que contractin els serveis oferts a través del Portal.

2.- Les presents Condicions Generals han estat elaborades d’acord amb el que disposa la Llei 7/1998 sobre Condicions Generals de la Contractació, la Llei 3/2014 de Març Llei General per a la defensa de Consumidors i Usuaris, la Llei 7/1996 d’Ordenació del Comerç Minorista i, si escau, la Llei 34/2002, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic.

3.- La prestació de qualsevol dels serveis del Portal suposa l’acceptació de l’Usuari de totes i cadascuna de les Condicions Generals de Contractació, de les Condicions Generals d’Utilització del Portal i, si escau, de les Condicions Particulars que regeixin la prestació del servei.

4.- FIRA BARCELONA informa que els tràmits per tal d’efectuar la prestació dels serveis oferts són aquells descrits a les presents condicions i aquells que s’indiquin en pantalla, que facin referència a cada servei concret per tal que l’Usuari tingui accés a aquesta informació de manera veraç, eficaç i completa, amb una antelació mínima de tres dies a la contractació del servei. L’ Usuari declara que coneix i accepta aquests tràmits com a necessaris per tal d’obtenir la prestació del corresponent servei.

5.- Tota la informació proporcionada a FIRA durant els processos de contractació serà emmagatzemada de forma que l’Usuari podrà sol·licitar informació referent a les seves operacions efectuades durant els 3 mesos anteriors i sempre amb prèvia petició per fax o per e-mail dirigida a FIRA.

6.- Per poder accedir a la prestació dels serveis oferts a través del present Portal, FIRA podrà proporcionar a l’Usuari un nom d’Usuari i un “Password” o contrasenya. El Nom d’Usuari i el Password facilitats són elements identificadors que habiliten l’Usuari per accedir als Serveis del Portal i tenen caràcter personal i intransferible. FIRA podrà realitzar modificacions després d’avisar prèviament l’Usuari, i en aquest cas les claus modificades perdran la seva validesa.

7.- Tots els mitjans tècnics que siguin necessaris per accedir al Portal i a la prestació de serveis de FIRA seran a compte exclusiva de l’Usuari, així com els impostos o despeses d’altre tipus que la prestació de serveis pogués produir.

8.- Els contractes celebrats a través del present Portal es regiran per la legislació espanyola que serà d’aplicació en tot allò no contemplat en les presents condicions en matèria d’interpretació, validesa i execució.

No obstant això, per als casos en què la normativa prevegi la possibilitat a les parts de sotmetre’s a un fur, FIRA i l’Usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona.